หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"ปูชา จะ ปูชะนียานัง"

บูชาบุคคลที่ควรบูชา

การบูชา คือ การยกย่อง เชิดชู เลื่อมใส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทำ หมายถึงกิริยาอาการสุภาพ ที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง การแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ การแสดงลับหลัง เป็นการเตือนใจตัวเราเอง ให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากกระทำตาม ใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอๆไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้าย

บุคคลที่ควรบูชา คือ บุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา ดังนี้

พระพุทธเจ้า เป็นบัณฑิตที่ประเสริฐที่สุดในโลก ทรงไว้ด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ เป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

พระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีมีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติชอบตามอย่าง เป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน

พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งในทศพิธราชธรรม เป็นธรรมราชา เป็นบุคคลที่ควรบูชาของประชาชน

บิดามารดา และญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี เป็นบุคคลที่ควรบูชา หรือปูชนียบุคคลของบุตรหลาน

ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี เป็นบุคคลที่ควรบูชาของศิษย์

ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม เป็นบุคคลที่ควรบูชาของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

การแสดงออกถึงความบูชา

1.ทางกาย ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน หรือประกอบกิจใดๆ ก็อยู่ในอาการสำรวม เมื่ออยู่ต่อหน้าหรือสัญลักษณ์ตัวแทนท่าน เช่น รูปปั้น ภาพถ่าย

2.ทางวาจา สรรเสริญยกย่องคุณความดีของท่านทั้งต่อหน้าและลับหลัง

3.ทางใจ ตามระลึกนึกถึงคำสอนของท่านด้วยความเคารพและซาบซึ้ง

ประเภทของการบูชา

1.อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ก็จัดเป็นอามิสบูชาเช่นกัน

2.ปฏิบัิติบูชา คือ การบูชาด้วยความตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนตามแบบอย่างที่ดีของท่าน การปฏิบัติบูชา จัดเป็นการบูชาที่สูงสุด เพราะเป็นวิธีที่จะทำให้กาย วาจา ใจ ใสสะอาดเป็นบัณฑิตตามท่านได้โดยเร็ว

อานิสงส์ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชา

1.ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

2.ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น

3.ทำให้มีีกิริยามารยาท สุำภาพอ่อนโยน น่ารักน่านับถือ

4.ทำให้จิตใจผ่องใส เพราะอยู่ในกุศลธรรมเสมอ

5.ทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้น เพราะมีความสำรวมระวัง เป็นการป้องกันความประมาท

6.ป้องกันความลืมตัวความหลงผิดได้

7.ทำให้เกิดกำลังใจและอานุภาพอย่างมหาศาล

8.เป็นการกำจัดคนพาลให้พินาศไปโดยทางอ้อม

9.เป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่ิน

*มงคลชีวิต ข้อที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา

 
Top!
Top!