หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

แนวทางพัฒนา

ความสามารถในงาน

"เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีความสำเร็จการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในงาน หรือปรับปรุงขีดความสามารถในงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ คือรู้ตำแหน่งงาน รู้หน้าที่งาน มีความรับผิดชอบ รู้วัตถุประสงค์ของงานหรือหน้าที่ รู้เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ทำการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองในเรื่องงาน"

ตำแหน่งงาน คือ ชื่อที่เรียกผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งปกติชื่อตำแหน่งงานจะเรียกตามลักษณะของหน้าที่งานนั้น

หน้าที่ คือ สิ่งกำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งงานนั้นๆ จะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง เมื่อคนเรามีตำแหน่งจะต้องมีหน้าที่ควบคู่กันไปด้้วยเสมอ จะมีแต่ตำแหน่งโดยไม่มีหน้าที่ไม่ได้ และในทางกลับกัน จะมีเฉพาะหน้าที่และไม่มีตำแหน่งก็ไม่ได้เช่นกัน

ความรับผิดชอบ คือ ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ดำรงตำแหน่งงาน

วัตถุประสงค์ของงานหรือหน้าที่ คือ จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน หรือหน้าที่นั้นว่าได้กระทำไปเพื่ออะไร ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร การทำงานที่จะบังเกิดผลดีนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบจุดหมายของงานให้ชัดเจน

เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะทำงานนั้นๆสำเร็จ งานแต่ละงานหรือแต่ละหน้าที่ย่อมจะมีเทคนิค วิธีปฏิบัติแตกต่างกันออกไป

ทำการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขพัฒนางานหรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้นมีความประหยัดและได้ผลงานมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงขั้นตอน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ปรับปรุงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ปรับปรุงแบบฟอร์ม หรือแบบของการรายงาน

การพัฒนาตนเองในเรื่องงาน หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถของตนให้เหมาะสมกับงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาตนเองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงาน บุคคลบางคนมีความสำเร็จในงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อพ้นระยะเวลานั้นแล้วเกิดความล้มเหลว หรือด้อยประสิทธิภาพ ก็เพราะมิได้พัฒนาขีดความสามารถของตนให้ทันสมัย เหมาะสมกับงานและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การพ้ัฒนาตนเองอยู่เสมอสามารถกระทำได้หลายทางตั้งแต่ การสังเกตุการณ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนการเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบ้ันการศึกษา

 

 
Top!
Top!