หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

แนวทางพัฒนา

ความสามารถในการดำรงชีวิต

"ความสามารถในการดำรงชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสมนอกจากทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้ว ย่อมส่งผลให้เราเองมีความพร้อมทั้งทางจิตใจและร่างกายในการอุทิศตน เพื่องานอีกด้วย แนวทางในการดำรงชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ การดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับอัตภาพ การมีความประพฤติและปฏิบัติต่อครอบครัวอย่างเหมาะสม การรู้จักบริหารเวลา และการรักษาสุขภาพ"

การดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับอัตภาพ หมายถึง การรู้จักใช้จ่ายและมีความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับรายได้ และสภาพของครอบครัว ระมัดระวังมิให้มีการใช้จ่ายที่เกินตัว อันจะนำมาซึ่งภาระหนี้สินและความเดือดร้อน มีบุคคลเป็นจำนวนมากที่ในระยะหนึ่งมีขีดความสามารถในงานสูงมาก แต่เมื่อมีภาระหนี้สินทำให้ผลงานตกต่ำจนในที่สุดอาจจะต้องหนีงาน และถูกลงโทษโดยการไล่ออกในที่สุด

การมีความประพฤติเหมาะสม หมายถึง การระมัดระวังมิให้ตนเองต้องเข้าไปพัวพันกับอบายมุขต่างๆ เช่น การเสพสุราจนกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง การมัวเมาในการพนัน ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตทั้งสิ้น

การดูแลเอาใจใส่ต่อครอบครัว หมายถึง การดูแล บิดามารดา ภรรยา บุตร ฯลฯ ให้มีความสุข มีการประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านครอบครัว อันจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเราเอง

การบริหารเวลาที่เหมาะสม คือ การจัดวางแผนเกี่ยวกับการใช้เวลาในเรื่องส่วนตัว และเรื่องการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกำหนดเวลาใดควรจะทำอย่างไรและควรจะทำอะไรก่อน อะไรหลัง จึงเกิดประโยชน์สูงสุด

การรักษาสุขภาพ คือ การตรวจร่างกาย การบำรุงร่างกาย และจิตใจให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มขีดความสามารถ เพราะในการปฏิบัตินั้น แม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใด หากสุขภาพทางร่ายกายและจิตใจไม่ดีก็ย่อมหมดโอกาสที่จะปฏิบ้ติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้

การบริหารเวลา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตการงาน ทำได้โดย การตรวจร่างกาย การบำรุงร่างกาย

1.จัดสำดับงานสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลัง

2.เข้าใจความแตกต่าง ระหว่าง"สิ่งสำคัญ" กับ "สิ่งเร่งด่วน"

3.จัดตารางเวลาประจำวันและจัดช่วงเวลาหนึ่งว่างไว้เสมอ สำหรับ"สิ่งฉุกเฉิน"

4.รู้จักที่จะปฏิเสธให้เป็น

 
Top!
Top!