คิดดี ทำดี

 

การคิดดี ทำดี เป็นคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ

การคิดดี คือ การทำประโยชน์ให้กับตนเอง และหรือผู้อื่น จึงเป็นผลให้เกิดการทำดี

คิดอย่างรอบคอบ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ หนักแน่น ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ตามหน้าที่ของตน ด้วยความสามัคคี

การทำดี คือ การกระทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดดี

การคิดไม่ดี คือ การคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นผลให้การทำไม่ดี

การทำไม่ดี คือ การกระทำที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเอง และหรือผู้อื่น ด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ ผ่องใส ซึ่งเกิดจากการคิดไม่ดี

การทำดี จึงหมายถึง การกระทำทางกาย วาจาและใจที่ดี เมื่อมีการตั้งใจว่าจะคิดดี ทำดี ก็จะเป็นผลให้เลิกคิดไม่ดี ทำไม่ดีไปด้วย

คนดี คือ คนที่คิดดี ทำดี

คนไม่ดี คือ คนที่คิดไม่ดี ทำไม่ดี

การคิดดี ทำดี ต้องมีเจตนา มีความตั้งใจ(มีสติ) และมีความเพียรที่จะฝึกฝนตนเองให้คิดดี ทำดี ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

เหตุที่ต้องคิดดี ทำดี

ตามปกติของมนุษย์ ขณะที่สมองกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตาม สมองก็จะตอบสนองความคิด สมองจะสั่งการไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สมองควบคุมได้ ให้ทำตามความคิดในขณะนั้น โดยไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าจะคิดดีหรือชั่ว สมองก็จะตอบสนองตามความต้องการนั้น และสั่งการตามความคิดนั้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องคิดดี ทำดี

 

 

 
 
Top!
Top!
 
Mississippi Jones Act