กระดานสนทนา
   

 

ประชุมติดตาม

การดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษ(อำเภอด่านซ้าย)

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมข้าวกล้อง๒

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

*********

องค์การบริหารเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เทศบาลด่านซ้าย เทศบาลศรีสองรัก และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษ(อำเภอด่านซ้าย) กำหนดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเที่ยวชมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เส้นทางปั่นจักรยานรับลมชมเมืองด่านซ้าย ฯลฯ โดยให้ท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com