กระดานสนทนา
   

 

ปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน

Dan Car Free Day 2014

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

*********

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ เด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี ๒๕๕๗" เข้าร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน Dansai Car Free Day 2014

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ แพทย์หญิงทิพภาวดี สืบนุการณ์ ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน Dansai Car Free Day 2014

เริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน Dansai Car Free Day 2014 หน้าที่วาการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

จุดที่๑ วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

จุดที่๒ ร่วมปลูกต้นไม้และเก็บขยะรอบบริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

จุดที่๓ เก็บขยะรอบบริเวณวัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

จุดที่๔ ภูนาคำรีสอร์ท พักดื่มน้ำสมุนไพร ชมสวนเกษตรอินทรีย์

 

จุดที่๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันพร้อมจับฉลากมอบรางวัล

ภาพวาดข้อความที่ประทับใจของเด็กๆเยาวในชนบทพื้นห่างไกลที่ได้มีโอกาสปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน จะยังคงก้องขยายอยู่ในหัวใจของเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้อย่างแน่นอน

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com